ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Τι εννοείτε με τον όρο σύγκρουση;

Η σύγκρουση αφορά μια διαμάχη μεταξύ τουλάχιστον δύο μερών που έχουν συνήθως κάποιου βαθμού αλληλεξάρτηση ή σχέση, και έχουν ασυμβίβαστες, όπως νομίζουν, επιδιώξεις. Αυτή η ασυμβατότητα επιδιώξεων μπορεί να εδράζεται στο παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον. Μια σύγκρουση μπορεί να παρουσιαστεί σε κάθε είδους σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας επιδιώκει νίκη έναντι του άλλου.

Ποια είναι τα θετικά της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων;

Οδηγεί σε ανοικτό διάλογο.

Αυξάνει την κατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Αυξάνει την παραγωγικότητα.

Μπορεί να καταλήξει σε επανασύνδεση των μερών.

Ανακουφίζει από το άγχος και την ένταση μέσω της έκφρασης των συναισθημάτων και ανεβάζει το ηθικό των μερών.

Μιλάτε για εθελοντική διαμεσολάβηση. Είναι πάντα έτσι τα πράγματα;

Η εθελοντική συμμετοχή των μερών αποτελεί μια από τις βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η επιτυχία της διαμεσολαβητικής διαδικασίας. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις συγκρούσεων, για την επίλυση των οποίων αν και επιλέγηκε η δικαστική οδός, παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση προτού εκδικαστούν. Επίσης, υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις ή διαφωνίες οι οποίες έχουν ρυθμιστεί από νομοθετήματα και δεν επιτρέπεται η εκδίκαση τους παρά μόνον εάν έχουν τύχει διαμεσολάβησης ή άλλης, παρομοίου τύπου, διαπραγματευτικής διαδικασίας. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι χρηματοοικονομικής φύσεως διαφορές μεταξύ Πιστωτικού Ιδρύματος και Δανειολήπτη (οι οποίες εφόσον πληρούν σχετικά κριτήρια για παραπομπή τους σε διαμεσολάβηση) όπου η διαδικασία είναι μεν εθελοντική για τον Δανειολήπτη αλλά υποχρεωτική για το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Εάν καταλήξουμε σε συμφωνία δια μέσου διαδικασίας διαμεσολάβησης, ποια η νομική ισχύ αυτής της συμφωνίας;

Η κατάληξη σε συμφωνία μέσω της διαδικασίας διαμεσολάβησης έχει την ίδια νομική ισχύ που θα μπορούσε να έχει μια οποιαδήποτε άλλη συμφωνία η οποία καταρτίζεται μεταξύ δύο μερών υπό άλλες συνθήκες. Μια τέτοια συμφωνία είναι έγκυρη και μπορεί να ερμηνευθεί ως τροποποιητική και/ή συμπληρωματική της οποιαδήποτε υφιστάμενης συμφωνίας των μερών, δεδομένου ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα κάποιου τρίτου και η συγκεκριμένη συμφωνία είναι καθόλα νόμιμη.

Πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία διαμεσολάβησης;

Την διάρκεια της διαμεσολάβησης θα την καθορίσει ο διαμεσολαβητής σε συνεργασία με τους εμπλεκομένους, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, και άλλους σημαντικούς παράγοντες όπως η περιπλοκότητα της υπόθεσης, η ανάγκη εξασφάλισης συγκατάθεσης από τρίτα πρόσωπα, η ανάγκη εξασφάλισης και παρουσίασης εγγράφων, η στάση και τα συναισθήματα των μερών, κλπ. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διαμεσολαβητική διαδικασία διαρκεί κάποιες ώρες και περιπτώσεις όπου μπορεί να διαρκέσει κάποιες μέρες. Συνήθως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός μιας με δύο συναντήσεων. Η διάθεση των μερών για επίλυση της σύγκρουσης και εξεύρεση λύσης παίζει καθοριστικό ρόλο.

Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας της διαμεσολαβητικής διαδικασίας;

Είναι πλέον αναγνωρισμένο και αποδεδειγμένο ότι το 80% των υποθέσεων οι οποίες παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση επιλύονται θετικά με την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης.