Ο κόσμος των επιχειρήσεων γνωρίζει πολύ καλά πόσο ενεργητικό και σκληρό είναι το περιβάλλον στο οικονομικό σύστημα του ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι επιχειρηματίες εργάζονται καθημερινά μέσα σε συνθήκες άγχους εξαιτίας των γρήγορων ρυθμών που απαιτούν την λήψη άμεσων αποφάσεων οι οποίες πολλές φορές δεν επιτρέπουν να αφιερωθεί χρόνος στην εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων για την επίλυση των διαφορών τους.

Πιο αναλυτικά, αυτό έχει ως συνέπεια:

  • Εξώθηση των μερών προς ακραίες θέσεις.
  • Αίσθημα απώλειας του ελέγχου της κατάστασης και εξάρτηση από το νομικό σύστημα και τους εκπροσώπους του.
  • Απόσπαση πολύτιμου εργασιακού χρόνου.
  • Επιδείνωση ή και διάλυση των εμπορικών σχέσεων.
  • Πολυδάπανες ατέρμονες διαδικασίες.
  • Χαμηλή ικανοποίηση, ακόμα και του νικητή που πολλές φορές καταλήγει να κερδίζει λιγότερα από αυτά που θα έχανε, οικονομικά και άλλως πως, λόγω της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.
  • Αρνητική δημοσιότητα, δυσφήμιση, κλπ.

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μια προσπάθεια εξεύρεσης αμοιβαίας αποδεκτής λύσης, προτού κινηθούν ή για να αποφευχθούν οι δικαστικές διαδικασίες, ώστε να εξαλειφθούν οι πιο πάνω συνέπειες. Η διαμεσολαβητική διαδικασία  είναι σύντομη και οικονομική και, εάν υπάρξει θετική κατάληξη, επιτρέπει την επαναφορά και ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων.